จากประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 35 ปี ของสยามพูลทรัพย์ ในนามผู้บุกเบิกธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศ
แห่งแรกในประเทศไทย บริษัทสยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงานอย่างมี
ศักยภาพสูงสุด และการคิดค้นปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพดีที่สุด และมีรูปแบบที่ทันสมัย
รองรับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ได้ตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงประกอบ
กับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จึงมีการขยายฐานการผลิตออกไปสู่สินค้า
หลากหลายประเภท จนประสบผลสำเร็จจวบจนปัจจุบันนี้
   
 
บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
เลขที่ 38,40 ซอยพัฒนาการ 40(ถาวร) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2320-2113-5 , 0-2321-7325-6 , 0-2320-0957 , 0-2322-4197 โทรสาร 0-2322-4628
E-mail : siampoolsup@kingstella.com